Apwyntiadau a Phresgripsiynau

Apwyntiadau

Mae ein canolfannau iechyd yn Llai a’r Orsedd ar agora r hyn o bryd, ond er mwyn sicrhau eu bod yn aros mor ddiogel â phosibl, peidiwch â mynychu heb apwyntiad os gwelwch yn dda. Gofynnwn i bob claf ddefnyddio’r ffôn, e-bost neu’r system eConsult yn y lle cyntaf. Rydym yn derbyn galwadau rhwng 8am a 6.30pm bob dydd.

Apwyntiadau gyda Meddyg Teulu

Mae’r llinellau ffôn ar agor am 8am er mwyn i gleifion ofyn am ymgynghoriad gyda meddyg. Mae pob apwyntiad dros y ffôn i ddechrau. Rydym hefyd yn gallu cynnig ymgynghoriadau fideo a'r gallu i anfon lluniau drwy neges destun, sy'n golygu y gellir delio â'r rhan fwyaf o faterion o bell. Os yw’r meddyg eisiau eich gweld wyneb yn wyneb ar ôl yr alwad brysbennu, bydd yn rhoi amser i chi fynychu'r feddygfa. Bydd yr holl apwyntiadau wyneb yn wyneb yng Nghanolfan Iechyd Llai neu’r Orsedd. Cnociwch ar y drws ar amser eich apwyntiad ac arhoswch am aelod o'r tîm.

Os yw ein llinellau'n brysur, bydd y system ffôn yn gofyn ichi roi’r ffôn i lawr; bydd eich lle yn y ciw yn cael ei arbed a bydd yn eich ffonio yn ôl yn awtomatig pan fyddwch yn agos at flaen y ciw.

Rydym yn annog pob claf sy’n gallu gwneud hynny iI ddefnyddio ein system eConsult. Bydd y system yn treialu’ch cais.

Apwyntiadau gyda Nyrsys

Gellir archebu apwyntiadau nyrsys ymlaen llaw ar gyfer profion taeniad, brechiadau, pigiadau hormonau, profion gwaed, gwiriadau pwysedd gwaed ac adolygiadau clefydau cronig. Cysylltwch â'r Dderbynfa.

Apwyntiadau Brys

Os oes angen i chi weld meddyg mewn argyfwng, ffoniwch ein Llinell Gleifion ar 03333 323 260 a bydd derbynnydd yn brysbennu'ch galwad. Bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol ichi roi rhai manylion i'n tîm hyfforddedig yn y dderbynfa.

Os ydych chi’n teimlo poen ddifrifol yn y frest, wedi llewygu, yn cael trafferthion anadlu difrifol, yn teimlo gwendid mewn un ochr, neu os nad ydych chi’n siarad yn glir neu rydych chi’n gwaedu'n ddifrifol, rhowch y ffôn i lawr a galw 999 ar unwaith.

Cyngor Meddygol

Gallwch wneud y canlynol:

Apwyntiadau y tu allan i oriau

Mae’n llinellau ffôn yn cau am 6.30pm. Y tu allan i'n horiau agor, mae Gwasanaeth Allan-o-Oriau’r Meddygon Teulu (a gomisiynwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) yn gweithredu. Gellir cysylltu â’r gwasanaeth ar 0300 123 5566

Ymweliadau Cartref

Os ydych chi'n gaeth i'r tŷ ac yn methu â chyrraedd y feddygfa trwy ddulliau eraill, gallwch ofyn am ymweliad cartref gan un o'n meddygon teulu trwy ffonio'r Llinell Gleifion cyn canol dydd.

Cofiwch, os gwelwch yn dda, y gellir gweld sawl person yn y feddygfa yn yr amser y mae'n ei gymryd i ymweld â'r cartref, felly gofynnwn i gleifion ofyn am ymweliad cartref dim ond pan nad ydyn nhw'n wirioneddol yn gallu mynychu’r feddygfa’n bersonol. Gallwn drefnu ymgynghoriad ffôn neu fideo gyda meddyg ar gais.

Bydd meddyg yn eich ffonio i drafod eich problem cyn mynychu, ac efallai y byddwn yn trefnu i'n Hymarferydd Gofal Brys ymweld â chi.

Presgripsiynau

Gallwn anfon presgripsiynau’n uniongyrchol i fferyllfa enwebedig. Siaradwch ag un o'n staff Derbynfa i'n cynghori ni o'ch dewis.

Ar hyn o bryd rydym yn anfon presgripsiynau’n rheolaidd i:

I archebu presgripsiwn amlroddadwy, gallwch:

Mae ceisiadau am bresgripsiynau fel arfer yn cymryd 48 awr i'w prosesu a'u hanfon i'ch fferyllfa enwebedig.

Sylwch, os gwelwch yn dda, er mwyn osgoi camgymeriadau mewn meddyginiaethau, nad ydym yn cymryd ceisiadau am bresgripsiwn dros y ffôn.

Cleifion Dosbarthu

Os ydych chi'n byw yn bell o fferyllfa gymunedol, efallai y byddwch chi'n gymwys i gofrestru fel claf dosbarthu gyda ni, sy'n golygu y gall ein Fferyllfa yn ein meddygfa gangen yn Yr Orsedd ddosbarthu meddyginiaethau’n uniongyrchol i chi. Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni

Ymholiadau Cyffredinol

Gallwch wneud y canlynol: