Apwyntiadau a Phresgripsiynau

Apwyntiadau

Mae Canolfan Iechyd Llai ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8.30am a 6.00pm. Mae gan ein meddygfeydd cangen oriau agor amrywiol; gweler y dudalen Cysylltwch â ni am fanylion

Rydym yn cynnig apwyntiadau ar gyfer ceisiadau ar y dydd ac ymlaen llaw. Gallwn hefyd drefnu ymgynghoriadau cyswllt ffôn a fideo ar gais, ond efallai y bydd y rhain yn gofyn am ymweliad dilynol â'r feddygfa os yw'r clinigwr o'r farn fod angen archwiliad personol arnoch. Ein hamser apwyntiad safonol gyda meddyg teulu yw 10 munud o hyd, sy'n ddigonol i drafod un broblem yn unig. Os ydych am drafod mwy nag un broblem, ffoniwch y Llinell Gleifion i ofyn am apwyntiad dwbl. Mae apwyntiadau gyda nyrsys yn amrywio o ran hyd yn ôl y rheswm dros yr apwyntiad.

I drefnu apwyntiad ar y dydd, gallwch:

Mae'r llinellau ffôn ar agor am 8am bob dydd ar gyfer ceisiadau am apwyntiadau ar y dydd a’r apwyntiadau’n cael eu neilltuo'n gyflym.

Os yw ein llinellau'n brysur, bydd y system ffôn yn gofyn ichi roi’r ffôn i lawr; bydd eich lle yn y ciw yn cael ei arbed a bydd yn eich ffonio yn ôl yn awtomatig pan fyddwch yn agos at flaen y ciw.

I drefnu apwyntiad ymlaen llaw, gallwch:

Apwyntiadau Brys

Os oes angen i chi weld meddyg mewn argyfwng, ffoniwch ein Llinell Gleifion ar 03333 323 260 a bydd derbynnydd yn brysbennu'ch galwad. Bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol ichi roi rhai manylion i'n tîm hyfforddedig yn y dderbynfa.

Os ydych chi’n teimlo poen ddifrifol yn y frest, wedi llewygu, yn cael trafferthion anadlu difrifol, yn teimlo gwendid mewn un ochr, neu os nad ydych chi’n siarad yn glir neu rydych chi’n gwaedu'n ddifrifol, rhowch y ffôn i lawr a galw 999 ar unwaith.

Cyngor Meddygol

Gallwch wneud y canlynol:

Apwyntiadau y tu allan i oriau

Mae’n llinellau ffôn yn cau am 6.30pm. Y tu allan i'n horiau agor, mae Gwasanaeth Allan-o-Oriau’r Meddygon Teulu (a gomisiynwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr) yn gweithredu. Gellir cysylltu â’r gwasanaeth ar 0300 123 5566

Ymweliadau Cartref

Os ydych chi'n gaeth i'r tŷ ac yn methu â chyrraedd y feddygfa trwy ddulliau eraill, gallwch ofyn am ymweliad cartref gan un o'n meddygon teulu trwy ffonio'r Llinell Gleifion cyn canol dydd.

Cofiwch, os gwelwch yn dda, y gellir gweld sawl person yn y feddygfa yn yr amser y mae'n ei gymryd i ymweld â'r cartref, felly gofynnwn i gleifion ofyn am ymweliad cartref dim ond pan nad ydyn nhw'n wirioneddol yn gallu mynychu’r feddygfa’n bersonol. Gallwn drefnu ymgynghoriad ffôn neu fideo gyda meddyg ar gais.

Bydd meddyg yn eich ffonio i drafod eich problem cyn mynychu, ac efallai y byddwn yn trefnu i'n Hymarferydd Gofal Brys ymweld â chi.

Presgripsiynau

Gallwn anfon presgripsiynau’n uniongyrchol i fferyllfa enwebedig. Siaradwch ag un o'n staff Derbynfa i'n cynghori ni o'ch dewis.

Ar hyn o bryd rydym yn anfon presgripsiynau’n rheolaidd i:

I archebu presgripsiwn amlroddadwy, gallwch:

Mae ceisiadau am bresgripsiynau fel arfer yn cymryd 48 awr i'w prosesu a'u hanfon i'ch fferyllfa enwebedig.

Sylwch, os gwelwch yn dda, er mwyn osgoi camgymeriadau mewn meddyginiaethau, nad ydym yn cymryd ceisiadau am bresgripsiwn dros y ffôn.

Cleifion Dosbarthu

Os ydych chi'n byw yn bell o fferyllfa gymunedol, efallai y byddwch chi'n gymwys i gofrestru fel claf dosbarthu gyda ni, sy'n golygu y gall ein Fferyllfa yn ein meddygfa gangen yn Yr Orsedd ddosbarthu meddyginiaethau’n uniongyrchol i chi. Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni

Ymholiadau Cyffredinol

Gallwch wneud y canlynol: