Eich Gwybodaeth Feddygol

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o'ch cofnodion meddygol a gedwir ar ffeil. Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau yn ysgrifenedig a chânt eu cyflawni o fewn 14 diwrnod i’w derbyn.

Mynediad at Gofnodion Meddygol

O dan y Ddeddf Diogelu Data a'r Ddeddf Mynediad at Gofnodion Iechyd, gall cleifion ofyn am gael gweld eu cofnodion meddygol a / neu ofyn am anfon copïau at drydydd parti sy'n gweithredu ar eu rhan. Mae’n rhaid i bob cais fod yn ysgrifenedig a chynnwys caniatâd ysgrifenedig y claf cyn y gellir rhyddhau unrhyw wybodaeth (gall taliadau fod yn berthnasol).

Os yw'r claf dros 16 oed, dim ond i'r claf y gellir rhyddhau gwybodaeth, oni bai bod y claf wedi awdurdodi unigolyn trydydd parti dynodedig i weithredu ar ei ran neu gael mynediad i'w gofnodion meddygol.

Rhannu cofnod meddygol eich Meddyg Teulu â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy'n ymwneud â'ch gofal

Yng Nghymru, mae 64 grŵp o feddygfeydd wedi eu sefydlu a gelwir y rhain yn ‘Glystyrau Gofal Sylfaenol’. Eu gwaith yw sicrhau bod anghenion iechyd a gofal cymdeithasol eu holl gleifion yn cael eu diwallu, yn y ffordd orau bosibl. O fewn pob clwstwr, bydd Meddygon Teulu yn gweithio ochr yn ochr ag Ymarferwyr Nyrsio, Fferyllwyr a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, fel Ffisiotherapyddion, i rannu gwybodaeth ac adnoddau rhyngddynt. Dyma rai o fanteision y ffordd hon o weithio:

Pwy fydd yn gallu cael mynediad i fy nghofnod meddygol ac at ba ddefnydd?

Bydd gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cymwys yn gallu cael mynediad i gofnod meddygol eich Meddyg Teulu. Bydd hyn fel arfer ar gyfer y broblem benodol rydych chi wedi’i chodi, a bydd yn caniatáu i'r gweithiwr proffesiynol sy'n eich asesu gael mynediad cyflymach a haws at wybodaeth berthnasol amdanoch chi.

Gall Fferyllwyr Clwstwr gael mynediad i'ch cofnod wrth, er enghraifft, gynnal adolygiadau presgripsiwn neu ateb unrhyw ymholiadau am eich meddyginiaeth. Mae hyn er mwyn sicrhau bod meddyginiaethau'n cael eu presgripsiynu'n ddiogel, yn effeithlon ac yn effeithiol.

Bydd gan staff eraill yn y practis, fel derbynyddion, fynediad i'ch cofnod meddygol hefyd er mwyn cyflawni tasgau fel prosesu presgripsiynau, cyflwyno canlyniadau profion a'ch cyfeirio at y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol.

Fel rheol, bydd yr holl weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n cael mynediad i’'ch cofnodion yn cael eu cyflogi gan naill ai un o Bractisiau’r Meddyg Teulu o fewn y clwstwr neu gan y Bwrdd Iechyd Lleol.

Pa wybodaeth y gellir cael mynediad iddi?

Mae gwybodaeth, y gellir cael mynediad iddi lle mae angen, yn cynnwys:

Pa wybodaeth gaiff ei rhwystro rhag ei gwylio?

Ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei rhwystro’n rheolaidd rhag ei gwylio oni bai eich bod yn gofyn yn benodol fod gwybodaeth yn cael ei chuddio. Er enghraifft, gallai fod yn bosibl cuddio gwybodaeth arbennig o sensitif fel afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol, terfynu beichiogrwydd, ac ati oddi wrth rai unigolion. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, trafodwch hwy gyda'ch Rheolwr Practis i ddechrau.

Sut y cedwir fy ngwybodaeth yn ddiogel ac yn gyfrinachol?

Mae’ch cofnod meddygol yn cael ei storio gan eich Meddyg Teulu ar system gyfrifiadurol ddiogel ac mae mynediad i’r cofnod yn cael ei reoli'n llym. Bydd pob un o'r practisiau yn y clwstwr, a'r Bwrdd Iechyd lleol, wedi llofnodi cytundeb i gadarnhau y byddant yn dilyn y rheolaethau llym sy’n bodoli o amgylch y system gyfrifiadurol ei hun, ac o amgylch y staff sy'n cael mynediad i'r system. Mae gan bawb sy'n gweithio yn y clwstwr ddyletswydd gyfreithiol, gontractiol a phroffesiynol i gadw gwybodaeth amdanoch chi'n ddiogel ac yn gyfrinachol.

A allaf ddarganfod pwy sydd wedi gweld fy nghofnod meddygol?

Bob tro ceir mynediad i gofnod meddygol electronig eich Meddyg Teulu, crëir log archwilio. Mae'r logiau archwilio hyn yn cael eu cadw, felly os ydych chi'n poeni bod rhywun wedi cael mynediad i’ch cofnod yn amhriodol, trafodwch hyn i ddechrau gyda'r Rheolwr Practis.

A oes perygl y gallai rhywun arall hacio i mewn i'm cofnod neu y gallai fy ngwybodaeth gael ei cholli?

Mae contractau yn eu lle gyda chyflenwr y systemau cyfrifiadurol clinigol i sicrhau eu bod wedi gosod mesurau diogelwch cadarn. Bydd y mesurau hyn yn atal mynediad i unrhyw wybodaeth heb ganiatâd, yn atal gwybodaeth rhag cael ei cholli neu gael mynediad amhriodol iddi gan drydydd parti.

Am wybodaeth bellach

Mynnwch gipolwg, os gwelwch yn dda, ar ein taflen ‘Clwstwr Gofal Sylfaenol: Mynediad at eich Gwybodaeth Feddygol’ sydd ar gael o Dderbynfa’r Meddygon Teulu. Mae'n egluro sut i gael gafael ar eich cofnodion iechyd eich hun, sut y gallwch gael gwybodaeth bellach a beth i'w wneud os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich gwybodaeth.

Os hoffech gael gwybodaeth ychwanegol, gallwch drafod rhannu’ch cofnodion meddygol â’r Rheolwr Practis, y Meddyg Teulu neu unrhyw aelod arall o'r tîm gofal iechyd.